การศึกษาการใช้เทคนิคสเปกโทรสโกปีอินฟราเรดย่านใกล้เพื่อทำนายปริมาณเนื้อแก้วในมังคุด

Publish Year International Journal 1
2012 inดร.อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล, รองศาสตราจารย์, exนางสาวนารถระพี นาคะวัจนะ, exผศ.ดร.สนธิสุข ธีระชัยชยุติ, exนายอาทิตย์ จันทร์หิรัญ, "Determination of translucent content in mangosteen by means of near infrared transmittance", Journal of Food Engineering, ปีที่ 109, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2012, หน้า 114-119
Publish Year National Conference 1
2010 exนางสาวนารถระพี นาคะวัจนะ, inดร.อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล, รองศาสตราจารย์, exอาทิตย์ จันทร์หิรัญ, exผศ.ดร.สนธิสุข ธีระชัยชยุติ, inดร.ศิวลักษณ์ ปฐวีรัตน์, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาการใช้เทคนิคสเปกโทรสโกปีอินฟราเรดย่านใกล้เพื่อทำนายปริมาณเนื้อแก้วในมังคุด", การสัมมนาวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 8 (8th National Postharvest Technology Conference 2010) , 3 กันยายน 2010, เชียงใหม่ ประเทศไทย