การตรวจสอบเนื้อแก้วในมังคุดโดยเทคนิค VIS/NIR Spectroscopy