การตรวจความสุกแก่ของผลส้มโอโดยการใช้การวิเคราะห์แบบพหุตัวแปร