การพัฒนาเครื่องอบแห้งและแปรสภาพกล้วยน้ำหว้าสุกแบบแผ่น