เครื่องวิเคราะห์ความหวานผลไม้แบบไม่ทำลายด้วยเทคนิค NIR

Publish Year National Conference 1
2006 inดร.รณฤทธิ์ ฤทธิรณ, รองศาสตราจารย์, "ระบบการประเมิณคุณภาพข้าวเปลือกทีละเมล็ดด้วยเทคนิค NIRS", วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว/หลังการผลิตแห่งชาติ ครั้งที่4, 8 มิถุนายน 2006