การศึกษาค่าเคมีโลหิต เอนไซม์จากตับ ฮอร์โมน Cortisol ในปลาดุก และปลาตะเพียนในประเทศไทย