การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและการแปรรูปผลผลิตเกษตรของสถานีวิจัยลพบุรี

Sub Project

Publish Year National Conference 1
2008 inนายสุเมศ ทับเงิน, inนายสกล ฉายศรี, "ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพของท่อนพันธุ์ที่มาจากประชากรต่างกันต่อการเจริญเติบโต และผลผลิตของมันสำปะหลัง 3 พันธุ์", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย