การศึกษาการแพร่กระจายของชนิดและปริมาณสัตว์หน้าดินบริเวณอ่าวไทยตอนบน