การศึกษาทรัพยากรชีวภาพและผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมบางประการที่มีต่อทรัพยากรชีวภาพในบริเวณอ่าวไทยตอนบน

Sub Project

Publish Year National Conference 1
2006 inดร.มณฑล อนงค์พรยศกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายลิขิต ชูชิต, inนายเฉลิมชัย อยู่สำราญ, "การกระจายตัวของตะกอนแขวนลอยบริเวณอ่าวไทยตอนบนในปี 2547-48", การประชุมวิชาการ ครั้งที่44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2006, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย