การพัฒนาระบบคลองอัตโนมัติ

Publish Year International Journal 1
2011 inดร.วราวุธ วุฒิวณิชย์, รองศาสตราจารย์, exWich Sriwongsa, "Development of a Canal Automation Model: A Laboratory Experiment", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 45, ฉบับที่ 2, มีนาคม - เมษายน 2011, หน้า 353-365
Publish Year National Conference 1
2007 inดร.วราวุธ วุฒิวณิชย์, รองศาสตราจารย์, exนายวิชญ์ ศรีวงษา, "การพัฒนาระบบคลองอัตโนมัติสองพี่น้อง ระยะที่ 1", การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 4, 6 ธันวาคม 2007, นครปฐม ประเทศไทย