ศักยภาพในการใช้ประโยชน์จากหม่อน

Sub Project

Publish Year International Journal 2
2006 inดร.ทิพย์มนต์ ภัทราคร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อมรรัตน์ พรหมบุญ, รองศาสตราจารย์, inดร.สุนันทา รัตนาโภ, รองศาสตราจารย์, exNuanchawee Wetprasit, "Screening of Antioxidant and Antibacterial Activities of Mulberry.", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 40, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2006, หน้า 775-783
2006 inนายสุลักษม์ ตาฬวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exAhantharik P., exLaohawiwattanakul S., exPremsuk A., inดร.สุนันทา รัตนาโภ, รองศาสตราจารย์, "Efficacy of Fermented Teas in Antibacterial Activity", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 40, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2006, หน้า 925-933
Publish Year International Conference 1
2008 exเนตรนภา ฉิ่งกิตติ, inดร.สุนันทา รัตนาโภ, รองศาสตราจารย์, exสิทธิรักษ์ รอยตระกูล, inดร.อมรรัตน์ พรหมบุญ, รองศาสตราจารย์, "Salt-stress response mechanism of mulberry, Morus rotunbiloba Koidz", 6th International Workshop on the Molecular Biology of Stress Responses, 25 - 29 มีนาคม 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 5
2008 exเนตรนภา ฉิ่งกิตติ, inดร.สุนันทา รัตนาโภ, รองศาสตราจารย์, inดร.เลิศลักษณ์ เงินศิริ, รองศาสตราจารย์, exสิทธิรักษ์ รอยตระกูล, inดร.อมรรัตน์ พรหมบุญ, รองศาสตราจารย์, "ผลจากความเครียดของเกลือต่อการสะสมน้ำตาลในหม่อน, Morus rotunbiloba Koidz.", การประชุมวิชาการหม่อนไหมระดับชาติ ครั้งที่ 1, 22 - 23 กันยายน 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 inดร.สุนันทา รัตนาโภ, รองศาสตราจารย์, exเตือนตา เกตุแสง, inดร.เลิศลักษณ์ เงินศิริ, รองศาสตราจารย์, inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, inดร.อมรรัตน์ พรหมบุญ, รองศาสตราจารย์, "Expression of recombinant mulberry leaf lectin 1 in bacterial host", การประชุมวิชาการหม่อนไหมระดับชาติ ครั้งที่ 1, 22 - 23 กันยายน 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 exเนตรนภา ฉิ่งกิตติ, inดร.สุนันทา รัตนาโภ, รองศาสตราจารย์, inดร.เลิศลักษณ์ เงินศิริ, รองศาสตราจารย์, exสิทธิรักษ์ รอยตระกูล, inดร.อมรรัตน์ พรหมบุญ, รองศาสตราจารย์, "Expression of mulberry leaf lectin gene in response to stress", การประชุมวิชาการโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) ครั้งที่ 9 และโครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว. สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 2”, 4 - 6 เมษายน 2008, ชลบุรี ประเทศไทย
2008 exเตือนตา เกตุแสง, inดร.สุนันทา รัตนาโภ, รองศาสตราจารย์, inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, inดร.เลิศลักษณ์ เงินศิริ, รองศาสตราจารย์, inดร.อมรรัตน์ พรหมบุญ, รองศาสตราจารย์, "Expression of a recombinant mulberry leaf lectin in bacterial host and computational structure analysis", การประชุมวิชาการโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) ครั้งที่ 9 และโครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว. สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 2”, 4 - 6 เมษายน 2008, ชลบุรี ประเทศไทย
2006 inดร.สุนันทา รัตนาโภ, รองศาสตราจารย์, "Three Dimensional Structure of Mulberry Leaf Lectin", การประชุมวิชาการครั้งที่ 44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2006