การผลิตและสมบัติของเซริซินฟิล์มที่บริโภคได้

Publish Year International Journal 2
2010 inดร.รังสินี โสธรวิทย์, ศาสตราจารย์, inดร.รังสิมา ชลคุป, inดร.พจนารถ สุวรรณรุจิ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Extracted sericin from silk waste for film formation.", Songklanakarin Journal of Science and Technology, ปีที่ 32, ฉบับที่ 1, ตุลาคม 2010, หน้า 17-22
2009 inดร.รังสินี โสธรวิทย์, ศาสตราจารย์, inดร.รังสิมา ชลคุป, "Properties of sericin-glucomannan composite films", INTERNATIONAL JOURNAL OF FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY, ปีที่ 44, ฉบับที่ 7, กรกฎาคม 2009, หน้า 1395-1400