เครื่องมือวิเคราะห์การประเมินวัฎจักรชีวิตและค่าใช้จ่ายครบวงจรของผลิตภัณฑ์