การพัฒนาประสิทธิภาพของ Immunoaffnity column ต้นแบบที่จำเพาะต่อการตรวจสอบอะฟลาทอกซินในถั่วลิสงและข้าวโพด

Publish Year National Conference 1
2007 exพิมพ์พร วงษ์สุทธิโชติ, inดร.วราภา มหากาญจนกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสุวรรณา กลัดพันธุ์, "Development of an Immunoaffinity Column Prototype for Aflatoxin B1 Detection in Peanut", การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยมหิดล, 10 ตุลาคม 2007, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย