การออกแบบโมเลกุลและการผลิตวัสดุที่มีโครงสร้างระดับนาโนเมตร

Publish Year International Journal 1
2009 inดร.ธานิน นานอก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exArtrith, N, inดร.พิบูลย์ พันธุ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exBopp, PA, inดร.จำรัส ลิ้มตระกูล, ศาสตราจารย์, "Structure and Dynamics of Water Confined in Single-Wall Nanotubes", JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY A, ปีที่ 113, ฉบับที่ 10, มีนาคม 2009, หน้า 2103-2108
Publish Year National Journal 1
2009 exKaew-Arpha Thavornprasert, inดร.ผึ่งผาย พรรณวดี, รองศาสตราจารย์, "Effect of Non-Uniform Temperature Distribution in a TAP Microreactor on Accuracy of Estimated Gas Diffusivities", Journal of Research in Engineering and Technology, ปีที่ 6, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2009, หน้า 331-343
Publish Year National Conference 3
2019 exYuntia Astutisari, inดร.รังรอง ยกส้าน, รองศาสตราจารย์, inดร.อำพร เสน่ห์, รองศาสตราจารย์, "Fabrication of Chitosan-Coated Ascorbyl Dipalmitate Nanoparticles by Rapid Expansion of Subcritical Solutions Coupled with Ionic Gelation", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 57, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2019, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2009 exสตรีรัตน์ เรืองฤทธิวงศ์, inดร.ผึ่งผาย พรรณวดี, รองศาสตราจารย์, "ผลของสมมติฐานที่ให้สัมประสิทธิ์การแพร่ของก๊าซเท่ากันทุกโซนในปฏิกรณ์แทปสามโซนต่อความแม่นยำในการคำนวณหาค่าคงที่อัตราเร็วของปฏิกิริยา", การประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 19 , 26 - 27 ตุลาคม 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2009 exรพีพร เอกจำนงค์, inดร.ผึ่งผาย พรรณวดี, รองศาสตราจารย์, "Investigation of Accuracy of Different Procedures for Estimating the Gas Diffusivity and the First Order Irreversible Reaction Rate Constant from TAP Pulse Responses", การประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 19 , 26 - 27 ตุลาคม 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย