ศึกษาการเปลี่ยนแปลงและการแสดงออกของยีน GS และ ALS ในระดับโมเลกุลในพืชต้านทานสารกำจัดพืช