แบบจำลองความปั่นป่วนชนิดไม่เชิงเส้นแบบใหม่ในซอฟต์แวร์ซีเอฟดีสำหรับการไหลที่มีความซับซ้อน