การบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร

Publish Year National Conference 1
2010 inดร.บัญชา ขวัญยืน, รองศาสตราจารย์, exกิตตินันท์ กุศลธรรมรัตน์ , "การศึกษาคุณภาพน้ำที่ท่วมขังต้นข้าว", การประชุมทางวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 15, 12 - 14 พฤษภาคม 2010, อุบลราชธานี ประเทศไทย