การถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการวินิจฉัยโรคและการจัดการโรคพืชสำหรับเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่

Publish Year International Journal 1
2009 inดร.ชลิดา เล็กสมบูรณ์, รองศาสตราจารย์, "Evaluation of Azadirachta indica as a Soil Amendment for Controlling Bacterial Wilt of Tomato", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 43, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2009, หน้า 239-244
Publish Year National Journal 2
2007 inดร.ชลิดา เล็กสมบูรณ์, รองศาสตราจารย์, "ประสิทธิภาพของเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ในการควบคุมโรคแคงเกอร์ของส้มโอ ", วารสารโรคพืช , ปีที่ 21, ฉบับที่ 1-4, มกราคม - ธันวาคม 2007, หน้า 87-96
2006 inดร.จิระเดช แจ่มสว่าง, รองศาสตราจารย์, "การใช้เชื้อจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ในการควบคุมโรคลำต้นไหม้ของหน่อไม้ฝรั่งที่เกิดจากเชื้อรา phomopsis asparagi Bubak ในสภาพแปลงปลูก", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร / Agricultural Science Journal, ปีที่ 37, ฉบับที่ 2, มกราคม - กันยายน 2006, หน้า 183-189