อิทธิพลของความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเอง การควบคุมความโกรธ พฤติกรรมการจัดการกับปัญหา และทัศนคติต่อการใช้ความรุนแรง ต่อพฤติกรรมก้าวร้าวของเด็กวัยรุ่นชายไทย

Publish Year National Journal 1
2015 inดร.ทิพย์วัลย์ สุรินยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "อิทธิพลของความร้สึกเห็นคุณค่าในตนเอง การควบคุมความโกรธ พฤติกรรมการจัดการกับปัญหาและทัศนคติต่อการใช้ความรุนแรงต่อพฤติกรรมก้าวร้าวของเด็กวัยร่นชายไทย", วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษศาตร์ ปีที่ 21 ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน 2558, ปีที่ 21, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2015, หน้า 193-244