การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของเทคนิคคอลัมน์เจนเนอร์เรชัน ด้วยขั้นตอนวิธีการสร้างรูปแบบการตัดเบื้องต้นที่แตกต่างกัน เพื่อแก้ปัญหาการตัด 1 มิติ