การหมักกากมันสำปะหลังเพื่อผลิตเอนไซม์อะไมเลส ด้วยวิธีการหมักแบบแห้ง

Publish Year National Conference 1
2005 inดร.อนุสิษฐ์ ธนะพิมพ์เมธา, รองศาสตราจารย์, "การผลิตเอนไซม์อะไมเลสและเอนไซม์โปรติเอสจากรำข้าวสาลีและข้าวเจ้า", การประชุมวิชาการเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15, 27 - 28 ตุลาคม 2005, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย