ปริมาณและองค์ประกอบของโพลีแซคคาไรด์จากเห็ดที่กินได้

Publish Year National Conference 1
2013 inดร.ลัดดา แสงเดือน วัฒนศิริธรรม, inนางสาวกรุณา วงษ์กระจ่าง, "ปริมาณโพลีแซคคาไรด์ และ ใยอาหาร ในเห็ดป่า 6 ชนิดจากภาคอีสานของประเทศไทย", การประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 7 (ความมั่นคงด้านอาหารและโภชนาการในบริบทของอาเซียน) , 7 - 9 ตุลาคม 2013, บางนา กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย