การวิเคราะห์หาปัจจัยและดัชนีชี้วัดการเสื่อมสภาพของสะพานคอนกรีต

Publish Year International Conference 2
2010 inดร.ปิยะ โชติกไกร, ศาสตราจารย์, inดร.ประเสริฐ สุวรรณวิทยา, รองศาสตราจารย์, exนายรัฐภูมิ ภุมมา, "Bridge Load Test and Load Rating of Reinforced Concrete Slab Bridges", Transportation Research Board 89th Annual Meeting , 10 - 14 มกราคม 2010, วอชิงตัน สหรัฐอเมริกา
2009 inดร.ปิยะ โชติกไกร, ศาสตราจารย์, exSurattachon CHAUYTOOK , "Reliability-Based Service Life Prediction of Reinforced Concrete Bridges in Marine Environment ", The Sixth Regional Symposium on Infrastructure and Development, 12 - 13 มกราคม 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 1
2008 exรัฐภูมิ ภุมมา, inดร.ปิยะ โชติกไกร, ศาสตราจารย์, inดร.ประเสริฐ สุวรรณวิทยา, รองศาสตราจารย์, "การเปรียบเทียบการประเมินกำลังรับน้ำหนักของพื้นสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยวิธีหน่วยแรงใช้งาน วิธีกำลัง และวิธี LOAD AND RESISTANCE FACTOR RATING", การประชุมทางวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 13 , 14 - 16 พฤษภาคม 2008, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย