การสกัดสารจากวัชพืชเพื่อใช้ป้องกันควบคุม และกำจัดแมลงศัตรูพืช

Publish Year International Journal 1
2011 inดร.ฐิติยา แซ่ปัง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSrimongkolchai, W., "Toxic effects of Lantana camara crude extracts on Spodoptera litura (Fabr.)", Asian Journal of Chemistry, ปีที่ 23, ฉบับที่ 7, มิถุนายน 2011, หน้า 2863-2865
Publish Year National Journal 1
2017 exนางสาวฐิต่ภรณ์ เพ็ชรช้อย, inดร.ฐิติยา แซ่ปัง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของอัตราการฉีดพ่นคลอร์ไพรีฟอสและไดเมทโธเอตต่อปริมาณสารตกค้างในต้นหอม (Alliumcepa var. aggregatum)", วิทยาศาสตร์เกษตร Agricultural Sci. J. , ปีที่ 48, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2017, หน้า 108-117
Publish Year International Conference 1
2019 exนางสาวนิภาวรรณ โพธิศรี, inดร.ฐิติยา แซ่ปัง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Determination of profenofos and cypermethrin in Chinese kale using a modified quick, easy, cheap, effective, rugged and safe method with Fe3O4 magnetic nanoparticles", The 5th EnvironmentAsia International Conference on Transboundary Environmental Nexus: From Local To regional Perspectives, 13 - 15 มิถุนายน 2019, The Empress Hotel, เชียงใหม่ เชียงใหม่ ประเทศไทย
Publish Year National Conference 1
2018 exนางสาวนิภาวรรณ โพธิศรี, inดร.ฐิติยา แซ่ปัง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การวิเคราะห์ปริมาณโพรฟีโนฟอสและไซเปอร์เมทรินในผักคะน้าโดยวิธีสกัดแบบแคชเชอร์ร่วมกับอนุภาคนาโนของเหล็กออกไซด์", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 15 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 6 - 7 ธันวาคม 2018, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน นครปฐม นครปฐม ประเทศไทย