การพัฒนาผลิตภัณฑ์โจ๊กปลายข้าวกึ่งสำเร็จรูปที่มีธาตุเหล็กสูง

Publish Year International Journal 2
2011 inนางสาวช่อลัดดา เที่ยงพุก, inนางอุไร เผ่าสังข์ทอง, "The production and shelf life of high-iron, pre-cooked rice porridge with ferrous sulphate and other high-iron materials", Maejo Int. J. Sci. Technol. , ปีที่ 5, ฉบับที่ 2, สิงหาคม 2011, หน้า 279-291
2008 inนางสาวสุภารัตน์ เรืองมณีไพฑูรย์, inนางสาวชมดาว สิกขะมณฑล, inนางจันทร์สุดา จริยวัฒนวิจิตร, inนางสาวช่อลัดดา เที่ยงพุก, "Development of instant noodles from high-iron rice and iron-fortified rice flour", Songklanakarin Journal of Science and Technology, ปีที่ 30, ฉบับที่ 6, พฤศจิกายน - ธันวาคม 2008, หน้า 713--721
Publish Year International Conference 1
2010 inนางสาวช่อลัดดา เที่ยงพุก, inนางอุไร เผ่าสังข์ทอง, "High-iron pre-cooked rice porridge with dried ferrous sulphate and high iron materials.", The 15th World Congress of Food Science and Technology , 22 - 26 สิงหาคม 2010, cape town สาธารณรัฐแอฟริกาใต้
Publish Year National Conference 3
2010 inนางสาวช่อลัดดา เที่ยงพุก, inนางอุไร เผ่าสังข์ทอง, "การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการยอมรับโจ๊กธาตุเหล็กสูงจากการเสริมเฟอรัสซัลเฟต", Thailand Research Symposium 2010, 26 - 27 สิงหาคม 2010, เซ็นทรัลเวิร์ด กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 inนางสาวช่อลัดดา เที่ยงพุก, inดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร, รองศาสตราจารย์, "การใช้ข้าวธาตุเหล็กสูงสำหรับการพัฒนาโจ๊ก", Food Innovation Asia Conference 2008, 12 - 13 มิถุนายน 2008, บางนา กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2007 inนางกุลวดี ตรองพาณิชย์, inนางสาวช่อลัดดา เที่ยงพุก, inนางสิริพร สธนเสาวภาคย์, "การพัฒนาการผลิตพริกแดงป่นในภาชนะบรรจุสู่เชิงพาณิชย์", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย และเสนอใน การประชุมทางวิชาการครั้งที่ 6 โดยสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลเกษตรและอุตสาหกรมเกษตรว วันที่ 29 ก.ค.51 (เสนอเอง/ภาคโปสเตอร์), 18 - 20 ตุลาคม 2007, ท่าศาลา นครศรีธรรมราช ประเทศไทย
Publish Year International Trademark 1
2015 inนางสาวช่อลัดดา เที่ยงพุก, inนางอุไร เผ่าสังข์ทอง, "ผลิตภัณฑ์โจ๊กข้าวผสมเลือดสัตว์อบแห้งกึ่งสำเร็จรูปและกรรมวิธีการผลิต", Kasetsart University, 2015