การย่อยได้ของแป้งและค่าไกลซีมิกของข้าวชนิดต่างๆ

Publish Year International Journal 2
2011 exRewthong, O., exSoponronnarit, S., exTaechapairoj, C., inนางพัชรี ตั้งตระกูล, exPrachayawarakorn, S., "Effects of cooking, drying and pretreatment methods on texture and starch digestibility of instant rice", Journal of Food Engineering, ปีที่ 103, ฉบับที่ 3, เมษายน 2011, หน้า 258-264
2011 exJaiboon, P., exPrachayawarakorn, S., exDevahastin, S., inนางพัชรี ตั้งตระกูล, exSoponronnarit, S., "Effect of high-temperature fluidized-bed drying on cooking, textural and digestive properties of waxy rice", Journal of Food Engineering, ปีที่ 105, ฉบับที่ 1, กรกฎาคม 2011, หน้า 89-97
Publish Year International Conference 1
2008 inนางพัชรี ตั้งตระกูล, inนางสาวรัศมี ศุภศรี, inนางวิภา สุโรจนะเมธากุล, inดร.วารุณี วารัญญานนท์, "Starch Digestibility and Glycemic Index of Thai Rice Cultivars", 2nd Internation Symposium on Rice and Disease Prevention, 24 - 28 ตุลาคม 2008, Wakayama ญี่ปุ่น