การเจริญและการสร้างกรดกลูตามิคของแบคทีเรีย Corynebacterium glutamicum สายพันธุ์ทนอุณหภูมิสูงที่แยกได้ในประเทศไทย

Publish Year International Conference 1
2012 exSuphoj Noisakul, exNapavarn Noparatnaraporn, inดร.สาวิตร ตระกูลน่าเลื่อมใส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Strain improvement of Corynebacterium glutamicum DS50 by UV mutagenesis for enhancing glutamic acid production", Capacity Building and Development of Microbial Potential and Fermentation Technology Towards New Era, September 28-29, 2012, Graduate School, Kasetsart University, Thailand, 28 - 29 กันยายน 2012, ขอนแก่น ประเทศไทย
Publish Year National Conference 1
2011 exสุพจน์ น้อยสกุล, exนภาวรรณ นพรัตนราภรณ์, inดร.สาวิตร ตระกูลน่าเลื่อมใส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การปรับปรุงสายพันธุ์แบคทีเรีย Corynebacterium glutamicum สายพันธุ์ DS50 ด้วยแสงยูวีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกรดกลูตามิค", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 49 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 1 - 4 กุมภาพันธ์ 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย