การคัดเลือกสายพันธุ์แบคทีเรียกรดแลกติกที่ผลิตสารยับยั้งจุลชีพ เพื่อใช้ในการควบคุมจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดการเน่าเสียในผักและผลไม้

Publish Year International Conference 1
2008 inดร.วรรณา มาลาพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exJiro Nakayama, exKenji Sonomoto, "Characteristics of Bacteriocin Produced by Pediococcus pentosaceus KU-F2 and its Application to Inhibit Growth of Listeria monocytogenes in Fresh Cucumber Slices.", The 9th Symposium on Lactic Acid Bacteria: Health, Evolution and Systems Biology, 31 สิงหาคม - 4 กันยายน 2008, Amsterdam ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์