การคัดเลือกสายพันธุ์แบคทีเรียกรดแลกติกที่ผลิตสารยับยั้งจุลชีพ เพื่อใช้ในการควบคุมจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดการเน่าเสียในผักและผลไม้