การศึกษาโครงสร้างของ Lipid Nanotubules ด้วย Freely Suspended Films

Publish Year International Journal 1
2010 exน.ส.จาริณี เกียงเอีย, exHu Hailong, exYan Bin, exน.ส.ยุวธิดา จันทร์ทิพนา, inดร.พิบูลย์ พันธุ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จำรัส ลิ้มตระกูล, ศาสตราจารย์, inดร.ณัฐพร ฉัตรแถม, รองศาสตราจารย์, exShen Zexiang, exYu Ting, "Probing Chirality of a Lipid Tubular by Confocal Raman Microscopy", Journal of Nanoscience and Nanotechnology, ปีที่ 10, ฉบับที่ 11, พฤศจิกายน 2010, หน้า 7208-7211
Publish Year International Conference 1
2009 exยุวธิดา จันทร์ทิพนา, exวีรวัฒน์ อินทรทัต, exวิศิษฐ์ สิงห์สมโรจน์, exสุจินต์ วังสุยะ, inดร.พิบูลย์ พันธุ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จำรัส ลิ้มตระกูล, ศาสตราจารย์, inดร.ณัฐพร ฉัตรแถม, รองศาสตราจารย์, "Chirality Control on Lipid Nanotubule Morphology Investigated by Circular Dichroism Study", International Conference on Materials for Advanced Technologies 2009 (ICMAT 2009), 30 มิถุนายน - 3 กรกฎาคม 2009, สาธารณรัฐสิงคโปร์