ความหลากหลายของพืชให้กลิ่นหอมและเครื่องเทศในประเทศไทย

Publish Year International Journal 5
2017 exมานพ ผู้พัฒน์, inดร.ดวงใจ ศุขเฉลิม, รองศาสตราจารย์, inดร.สุธีร์ ดวงใจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exราชันย์ ภู่มา, "Hopea macrocarpa (Dipterocarpaceae), a new species from peninsular Thailand", Thai Forest bulletin (Botany), ปีที่ 45, ฉบับที่ 2, มกราคม - ธันวาคม 2017, หน้า 94-98
2008 inดร.ดวงใจ ศุขเฉลิม, รองศาสตราจารย์, exนายธีรวุฒิ แสงนิล , "การศึกษาอนุกรมวิธานของพรรณไม้สกุล Alocasia (Schott) G. Don และสกุล Colocasia Schott (Araceae) ในประเทศไทย", Journal of Tropical Plants Research, ปีที่ 2008.vol.1, ฉบับที่ 1, กรกฎาคม 2008, หน้า 63-74
2008 inดร.ดวงใจ ศุขเฉลิม, รองศาสตราจารย์, exนายมานพ ผู้พัฒน์, "การศึกษาความหลากชนิดของพรรณไม้วงศ์ยางในป่าฮาลา-บาลาจังหวัดยะลาและนราธิวาส", Journal of Tropical Plants Research, ปีที่ 2008.vol.1, ฉบับที่ 1, กรกฎาคม 2008, หน้า 31-39
2008 inดร.ดวงใจ ศุขเฉลิม, รองศาสตราจารย์, exนายมานพ ผู้พัฒน์, "การสำรวจพรรณพืชเบื้องต้นบริเวณเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี", Journal of Tropical Plants Research, ปีที่ 2008.vol.1, ฉบับที่ 1, กรกฎาคม 2008, หน้า 103-125
2008 inดร.ดวงใจ ศุขเฉลิม, รองศาสตราจารย์, exปัญญา สุขสมกิจ, "Hosts ของกล้วยไม้อิงอาศัยในป่าดิบเขาบริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี", Journal of Tropical Plants Research, ปีที่ 2008.vol.1, ฉบับที่ 1, กรกฎาคม 2008, หน้า 83-92
Publish Year National Journal 2
2013 inดร.ดวงใจ ศุขเฉลิม, รองศาสตราจารย์, exนายทิวธวัฒ นาพิรุณ, inดร.สรัญญา วัชโรทัย, รองศาสตราจารย์, exทัศเนศวร์ เพชรคง3 , "อนุกรมวิธานและพฤกษเคมีของพืชบุกบอนบนดิน ในอุทยานแห่งชาติไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี", วารสารวนศาสตร์, ปีที่ 32, ฉบับที่ -, พฤษภาคม 2013, หน้า 71-83
2013 inดร.ดวงใจ ศุขเฉลิม, รองศาสตราจารย์, exผศ.อรพรรณ ศังขจันทรานนท์, exสหณัฐ เพชรศรี, "การเติบโตของบุกคนโทที่งอกจากหัวย่อยบนก้านใบในสภาพปลูกเลี้ยงในเรือนเพาะชำ", วารสารวนศาสตร์, ปีที่ 32, ฉบับที่ -, พฤษภาคม 2013, หน้า 61-70
Publish Year International Conference 1
2013 exTiwtwat Napiroon, inดร.สรัญญา วัชโรทัย, รองศาสตราจารย์, inดร.ดวงใจ ศุขเฉลิม, รองศาสตราจารย์, "Distribution and Ecology of Araceae Plants on Limestone Mountains, Lop Buri and SaraburiProvince,Thailand", In XIth International Aroid Conference, 11 - 13 ธันวาคม 2013, Hanoi สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม