ความหลากหลายของพืชให้กลิ่นหอมและเครื่องเทศในประเทศไทย

Publish Year International Conference 1
2011 inดร.ดวงใจ ศุขเฉลิม, รองศาสตราจารย์, exPayattipol Narongajavana1, exThawatchai Wongprasert, exMANOP POOPATH, exTHAMARAT PHUTTHAI, "Diversity of aromatic plants and spices in Thailand", XVIII International Botanical Congress, 28 กรกฎาคม - 20 มิถุนายน 2011, Melbourne อื่นๆ เครือรัฐออสเตรเลีย
Publish Year National Conference 2
2012 exนายสุรินทร์ แข่งขัน, inดร.ดวงใจ ศุขเฉลิม, รองศาสตราจารย์, exสุวิทย์ แสงทองพราว, "การศึกษาอนุกรมวิธานของพืชวงศ์เข็ม ในบางพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา", การประชุมเสนอผลงาน มสธ. ครั้งที่ 1, 5 - 26 สิงหาคม 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 exสุธิดา มณีอเนกคุณ, inดร.ดวงใจ ศุขเฉลิม, รองศาสตราจารย์, "การจาแนกพืชวงศ์เข็ม โดยใช้ลักษณะที่ไม่เกี่ยวกับเพศ ในพื้นที่ป่าทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49, 3 - 4 กุมภาพันธ์ 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย