การใช้เทคนิคอิเลคโทรไลซิสในการบำบัดน้ำในการอนุบาลกุ้งขาวแวนนาไมระบบปิด

Publish Year International Journal 1
2008 inดร.วราห์ เทพาหุดี, รองศาสตราจารย์, exSaowarat Suksamran, inดร.ประพันธ์ศักดิ์ ศีรษะภูมิ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exNiti Chuchird, "Application of an Electrolytic Water Treatment Technique in a Litopenaeus vannamei (Boone, 1931) Closed-Hatchery System", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 42, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2008, หน้า 503-512
Publish Year National Conference 1
2008 exเสาวรัตน์ สุขสำราญ, inดร.วราห์ เทพาหุดี, รองศาสตราจารย์, inดร.ประพันธ์ศักดิ์ ศีรษะภูมิ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.นิติ ชูเชิด, รองศาสตราจารย์, "การใช้เทคนิคอิเล็กโทรไลซิสเพื่อบำบัดน้ำในการอนุบาลกุ้งขาวแวนนาไมระบบปิด", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย