การศึกษาเปรียบเทียบผลผลิตและอัตราการเจริญเติบโตในการเลี้ยงกุ้งกุลาดำด้วยน้ำความเค็มต่ำที่มีปริมาณอิออนที่สำคัญแตกต่างกัน

Publish Year National Journal 1
2007 inดร.นิติ ชูเชิด, รองศาสตราจารย์, exC. Limsuwan, exN. Pattarakulchai, exW. Taparhudee, "Effects of Ionic Concentrations on Survival and Growth of Penaeus monodon Reared in Low-Salinity Water", Fish. Res. Bull.Kasetsart Univ, ปีที่ 31, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2007, หน้า 1-11