การพัฒนาสารสกัดชีวภาพจากเชื้อราไตรโคเดอร์มาเพื่อใช้ควบคุมโรคแอนแทรคโนสที่มีสาเหตุจากเชื้อราคอลเลโตทริคัม

Publish Year National Journal 1
2007 exชมพูนุท บุญราชแขวง, inดร.จิระเดช แจ่มสว่าง, รองศาสตราจารย์, inดร.วรรณวิไล อินทนู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วิชชุพร จันทร์ศรี, อาจารย์, "สารทุติยภูมิจากเชื้อรา Trichoderma harzianum ที่เจริญในอาหารเหลวและอาหารแข็งต่อการยับยั้งการเจริญของเชื้อรา Colletotrihum gloeosporioides สาเหตุโรคแอนแทรกโนสของผลพริก", วารสารวิทยาศาสรต์เกษตร, ปีที่ 38, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม - สิงหาคม 2007, หน้า 363-372
Publish Year International Conference 1
2010 inดร.จิระเดช แจ่มสว่าง, รองศาสตราจารย์, inดร.วรรณวิไล อินทนู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exผศ. วาริน อินทนา, exชมพูนุท บุญราชแขวง, exพราวมาส เจริญรักษ์, "Efficacy of Extract from Trichoderma harzianum Strain PM9 to Control Anthracnose of Mango and Chili Fruits Disease Caused", ISSAAS 2009 "Agriculture for Better Living and Global Economy", 11 - 15 มกราคม 2010, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย