ผลของแมลงต่อการสืบพันธุ์ตามธรรมชาติ และการเติบโตของไม้กฤษณา

Publish Year International Journal 2
2013 exWisut Sittichaya, exNarit Thaochan, inดร.วัฒนชัย ตาเสน, รองศาสตราจารย์, "Powderpost Beetle Communities (Coleoptera: Bostrichidae)in Durian-Based Agricultural Areas in Southern Thailand", Kasetsart J.(Nat. Sci.), ปีที่ 47, ฉบับที่ 3, มกราคม - มิถุนายน 2013, หน้า 374-386
2009 inดร.วัฒนชัย ตาเสน, รองศาสตราจารย์, exTangmitcharoen, Suwan, exThakaew, Malaiporn, exOkata, Kazuo, "Insect pollination of Aquilaria crassna (Thymelaeaceae): Effect of moths for the fruit setting in Thailand", Journal of the Faculty of Agriculture, Kyushu University , ปีที่ 54, ฉบับที่ 2, ตุลาคม 2009, หน้า 321-328
Publish Year National Journal 2
2014 inดร.วัฒนชัย ตาเสน, รองศาสตราจารย์, exวียะวัฒน์ ใจตรง, exวิสุทธิ์ สิทธิฉายา, exKazuo Ogata, "Relationships Among Insect Pollinators, Micro-environmental Factors andFruit Settings of Teak (Tectona grandis L.F.) in Seed Orchards in Thailand", วารสารวนศาสตร์, ปีที่ 33, ฉบับที่ 3, ธันวาคม 2014, หน้า 96-108
2009 inดร.วัฒนชัย ตาเสน, รองศาสตราจารย์, exสุวรรณ ตั้งมิตรเจริญ, exมาลัยพร ทาแก้ว, exประวัติศาสตร์ จันทรเทพ, exKazuo Ogata, "ความหลากหลายชนิดและพฤติกรรมหาอาหารของแมลงในการช่วยผสมเกสรดอกไม้กฤษณาในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่", วารสารวนศาสตร์ (Thai Journal of Forestry), ปีที่ 28, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2009, หน้า 17-28