การใช้สารสกัดจากขมิ้นชันกับกุ้งขาว (Litopenaeus vannamei)

Publish Year International Journal 1
2010 exKittima Vanichkul, inดร.นนทวิทย์ อารีย์ชน, รองศาสตราจารย์, inดร.งามผ่อง คงคาทิพย์, ศาสตราจารย์, inดร.ประพันธ์ศักดิ์ ศีรษะภูมิ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.นิติ ชูเชิด, รองศาสตราจารย์, "Immunological and Bactericidal Effects of Turmeric (Curcuma longa Linn.) Extract in Pacific White Shrimps (Litopenaeus vannamei Boone)", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 44, ฉบับที่ 5, กันยายน - ตุลาคม 2010, หน้า 850-858
Publish Year National Conference 1
2008 inดร.องอาจ เลาหวินิจ, รองศาสตราจารย์, inดร.พัชรี สุนทรนันท, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาผลของสารสกัดขมิ้นชันต่อคความสามารถในการทำลายเชื้อแบคทีเรียของเลือดกุ้งขาว", การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 10, 11 กันยายน 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย