การพัฒนาคุณภาพวัตถุดิบ การใช้ประโยชน์และการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพร : ไพล