การผลิตก๊าซชีวภาพจากกากเมล็ดสบู่ดำโดยกระบวนการหมักไร้ออกซิเจนแบบขั้นตอนเดียว และการหมักแบบสองขั้นตอน

Publish Year International Journal 2
2012 inดร.นุษรา สินบัวทอง, inดร.ปราโมทย์ ศิริโรจน์, อาจารย์, exBoonsong Sillapacharoenkul, exJunko Munakata-Marr, exSuphang Chulalaksananukul, "Biogas Production from Two-Stage Anaerobic Digestion of Jatropha Curcas Seed Cake", Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization, and Environmental Effects., ปีที่ 34, ฉบับที่ 22, กันยายน - ธันวาคม 2012, หน้า 2048-2056
2011 inดร.นุษรา สินบัวทอง, exJunko Munakata-Marr, exBoonsong Sillapacharoenkul, exSuphang Chulalaksananukul, "Effect of the solid content on biogas production from Jatropha curcas seed cake", International Journal of Global Warming, ปีที่ 3, ฉบับที่ 4, ธันวาคม 2011, หน้า 403-416
Publish Year International Conference 2
2012 inดร.นุษรา สินบัวทอง, "Biogas Production from Jatropha curcas Seed Cake: Batch, Single-stage, and Two-stage Anaerobic Digestion", International Conference on Green Energy Renewable Energy and Global Care , 28 - 30 พฤศจิกายน 2012, อุบลราชธานี ประเทศไทย
2011 inดร.นุษรา สินบัวทอง, exJunko Munakata-Marr, exBoonsong Sillapacharoenkul, exSuphang Chulalaksananukul, "Effect of the solid content on biogas production from Jatropha curcas seed cake", Global Conference on Global Warming 2011, 11 - 14 กรกฎาคม 2011, Lisbon อื่นๆ สาธารณรัฐโปรตุเกส