การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของสบู่ดำโดยอาศัยลักษณะทางสัณฐานวิทยาและลักษณะทางการเกษตร