การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางสบู่ก้อนที่มีประสิทธิภาพการต้านอนุมูลอิสระจากน้ำมันเมล็ดสบู่ดำ

Publish Year International Journal 1
2011 exศ.ดร.อรัญญา มโนสร้อย, exกรวินท์วิชญ์ บุญพิสุทธินันท์, inดร.สุพนิดา วินิจฉัย, exวรผกา มโนสร้อย, exศ.ดร.จีรเดช อรัญญา มโนสร้อย, "Free Radical Scavenging and Tyrosinase Inhibition Activity of Physic Nut (Jatrophacurcas Linn.) Seed Oil Entrapped in Niosomes", Current Nanoscience, ปีที่ -, ฉบับที่ 7, กรกฎาคม - ตุลาคม 2011, หน้า 825-829
Publish Year National Journal 1
2011 inดร.สุพนิดา วินิจฉัย, "สบู่ธรรมชาติจากน้ำมันสบู่ดำ ต้านอนุมูลอิสระ ช่วยให้ความชุ่มชื้น.", วารสารเกษตรกรรมธรรมชาติ, ปีที่ 14, ฉบับที่ 2/2554, สิงหาคม - ตุลาคม 2011, หน้า 71-75
Publish Year National Conference 3
2008 exโศภีนาฎ เกตุวิชิต, inดร.หทัยรัตน์ ริมคีรี, รองศาสตราจารย์, inนายวิชัย หฤทัยธนาสันติ์, รองศาสตราจารย์, inดร.สุพนิดา วินิจฉัย, "คุณสมบัติทางกายภาพ องค์ประกอบทางเคมีและคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระของน้ำมันสบู่ดำที่ผ่านการดูดซับด้วยเบนโทไนท์", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2007 inดร.สุพนิดา วินิจฉัย, exAranya Manosroi, exJiradej Manosroi, exSuchart Boonpisuttinant, "Free radical scavenging activity of saboo dum ( Jatropha curcas L. ) oil ", The International Workshop on Medical & Aromatic Plants, 15 - 18 มกราคม 2007, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2007 inดร.สุพนิดา วินิจฉัย, exAranya Manosroi, exSuchart Boonpisuttinant, exJiradej Manosroi, "Free Radical Scavenging activity and Tyrosinase Inhibition Activity of Physic Nut (Jatropha curcas L.) Seed oil Entrapped in Niosome for Cosmeceuticals", The 1st Thailand National Nanotechnology Conference on Nanomaterial,Pharmaceuticals,Devices and their Application, 14 - 16 สิงหาคม 2007, เชียงใหม่ ประเทศไทย