การศึกษาผลกระทบทางสังคมโครงการการปลูกสบู่ดำเป็นพืชพลังงานทดแทน