การคัดเลือกสบู่ดำ (Jatropha curcas L.) พันธุ์ดีโดยการชักนำให้เกิดการกลายพันธุ์ด้วยวิธีฉายรังสีแกมมาร่วมกับเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

Publish Year International Journal 1
2010 exDuanpen Chaithongdee, exJarun Chutmanop, inดร.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, ศาสตราจารย์, "Effect of Antioxidants and Additives on the Oxidation Stability of Jatropha Biodiesel", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 44, ฉบับที่ 2, มีนาคม - เมษายน 2010, หน้า 243-250