ความแปรปรวนทางฟีโนไทป์ของลักษณะทางสรีรวิทยาเพื่อใช้คัดเลือกพันธุ์สบู่ดำ

Publish Year National Conference 3
2010 exอรรถพล รุกขพันธ์, inดร.ลิลลี่ กาวีต๊ะ, รองศาสตราจารย์, inดร.มาลี ณ นคร, รองศาสตราจารย์, inดร.รังสฤษดิ์ กาวีต๊ะ, รองศาสตราจารย์, "ความสัมพันธ์ของลักษณะการเติบโตบางประการต่อผลผลิตของสบู่ดำโคลนพันธุ์ดี", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48, 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2009 exWonphen Klinla-ong, inดร.ลิลลี่ กาวีต๊ะ, รองศาสตราจารย์, "Anatomy and Developmental Variation of Flower, Fruit and Seed of Physic Nut (Jatropha curcus L.)", The 35 th Congress on Science and Technology of Thailand (STT 35), 15 - 17 ตุลาคม 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2007 exอรรถพล รุกขพันธ์, inดร.ลิลลี่ กาวีต๊ะ, รองศาสตราจารย์, inดร.รังสฤษดิ์ กาวีต๊ะ, รองศาสตราจารย์, "ผลของวิธีการปลูกด้วยเมล็ดและท่อนพันธุ์ต่อการเติบโตและพัฒนาการของสบู่ดำสายพันธุ์คัดเลือก ", การประชุมสบู่ดำแห่งชาติครั้งที่ 1, 29 - 30 พฤษภาคม 2007, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย