การศึกษาความเป็นพิษและการลดพิษของเมล็ดและน้ำมันสบู่ดำโดยใช้ความร้อนและสารเคมี