การผลิตไบโอดีเซลจากสบู่ดำโดยใช้ของผสมระหว่างเมทานอลและคาร์บอนไดออกไซด์ที่สภาวะเหนือจุดวิกฤต

Publish Year National Journal 1
2007 exจริญญา ตรีวิเชียร, exเอกรัตน์ ภูริมาภรณ์, exธีรศักดิ์ ไพโรจน์พิริยะกุล, inดร.มานพ เจริญไชยตระกูล, รองศาสตราจารย์, "การผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันสบู่ดำโดยใช้กรดเป็นตัวเร่งปฏิกิริยา ", Journal of Research in Engineering and Technology, ปีที่ 21, ฉบับที่ 62, สิงหาคม - พฤศจิกายน 2007, หน้า 44-53
Publish Year International Conference 1
2010 inดร.มานพ เจริญไชยตระกูล, รองศาสตราจารย์, exนายธีรยุทธ์ ธรรมวิจิตร, "Statistical Optimization for Biodiesel Production from Jatropha Curcas Oil Using Two-step Catalyzed Process.", 19th INTERNATIONAL CONGRESS OF CHEMICAL AND PROCESS ENGINEERING CHISA 2010, 28 สิงหาคม - 1 กันยายน 2010, ปราก สาธารณรัฐเช็ก
Publish Year National Conference 1
2007 exจริญญา ตรีวิเชียร, inดร.มานพ เจริญไชยตระกูล, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอริฟิเคชั่นของน้ำมันสบู่ดำและเมทานอลโดยใช้กรดเป็นตัวเร่งปฏิกิริยา ", การประชุมวิชาการสบู่ดำแห่งชาติ ครั้งที่ 1 ณ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร , 29 - 30 พฤษภาคม 2007, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย