การปรับปรุงพันธุ์ทานตะวันเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการทำไบโอดีเซล

Publish Year National Journal 1
2009 inดร.บุบผา คงสมัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนิภาพร บัวอิ่น, "ศักยภาพในการให้ผลผลิตของทานตะวันพันธุ์ลูกผสมเปิดชนิดน้ำมัน", วิทยาสารกำแพงแสน (Kamphaengsaen Academic Journal) สาขาวิศวกรรมศาสตร์, ปีที่ 7, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2009, หน้า 18-27