อิทธิพลของโครงสร้างละเอียดของสตาร์ชข้าวที่มีระดับแอมิโลสต่างกันต่อสมบัติการละลายน้ำเย็นและการดัดแปรสตาร์ชข้าวให้ละลายในน้ำเย็น

Publish Year National Conference 1
2006 inดร.น้ำฝน ลำดับวงศ์, รองศาสตราจารย์, exนายณพล พงษ์ไพโรจน์ (นิสิตปริญญาโท), "Relationships between functional properties of Thai high amylose rice starches and mechanical properties of the rice films", the 2nd KU-NPUST Bilateral Conference on Global Food Administration from production to processing., 8 ธันวาคม 2006, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย