โครงการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะด้านข้าวและคาร์โบไฮเดรต

Sub Project

Publish Year International Conference 2
2008 inดร.มาศอุบล ทองงาม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exน.ส ปัญญรัตน์ โศภิษฐ์ประภา, "The Modification of Musa (ABB) sp. ‘Kluai Nam Wa’ (banana) Flour by Pregelatinization Method", The International Conference on Life Sciences 2008 ”Well Being for the Human Race” (BioAsia 2008, Thailand) , 25 - 27 พฤศจิกายน 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2007 inดร.น้ำฝน ลำดับวงศ์, รองศาสตราจารย์, exบัณฑิต บุญทา, exจุฑามาศ ต๊ะต้องใจ, "Structure and Functional Properties of Thai Waxy Rice Starches", Starch Update 2007: The 4th International Conference on Starch Technology, 6 - 7 พฤศจิกายน 2007, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย